top of page

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • Alacağın tahsili amacıyla yapılacak ilamlı, ilamsız ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi veya iflas takibi 

 • Borçlu adına borca, imzaya ve takibe itiraz süreçlerinin takibi

 • İcra takibine itirazın iptali veya kaldırılması davaları

 • Borçlu olunmadığının tespitine ilişkin açılacak menfi tespit ve istirdat davaları

 • Alacağın teminat altına alınması maksadıyla ihtiyati haciz kararı alınması

 • Alacaklıdan mal kaçırma amacıyla yapılan tasarrufun iptali maksadıyla açılacak davalar

 • İstihkak davası

 • Sıra cetveline itiraz

 • Kıymet takdirine itiraz

 • Kiralananın tahliyesi amacıyla yapılan icra takipleri

 • İcra İflas Kanunundan kaynaklanan şikayet haklarının kullanılması ve sürecin takibi

bottom of page